• Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 1627
  • Tổng lượt truy cập: 1854032
Số/Ký hiệu : số:07-KH/UBH ngày 25 tháng 10 năm 2018
Trích yếu/ Về việc

Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Bù Đăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày ban hành 25/11/2018
Loại văn bản / tài liệu Kế hoạch
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Văn bản Hội
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Huyện Đoàn
Xem : 233 | Tải về : 144 Tải về
Nội dung chi tiết
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
        ỦY BAN HỘI HUYỆN BÙ ĐĂNG
                                 ***                          Bù Đăng, ngày  25  tháng 10  năm 2018
                            Số:  07 -KH/UBH
                                   
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Bù Đăng
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
----
 
Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII;
Căn cứ Kế hoạch số: 07-KH/UBH ngày 23/10/2018 của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hộiđại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024;
Căn cứ kết quả triển khai, tổ chức và thực hiện phong trào công tác Hội và phong trào thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Đăng ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tạo đợt sinh hoạt rộng rãi trong các cấp bộ Hội và các tầng lớp thanh niên nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.
- Củng cố và phát triển tổ chức Hội để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội và qua các phong trào, hoạt động của Hội. Phát hiện, giới thiệu các nhân tố tiêu biểu, uy tín tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp.
- Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
- Đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội sao cho Đại hội là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên, thu hút sự tham gia và đóng góp của đông đảo thanh niên; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
Đại  hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến hành các nội dung sau:
1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.
2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội cấp trên trực tiếp.
3. Hiệp thương cử ra Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới.
4. Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội cấp trên.
5. Góp ý Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi (nếu có).
III. XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM CÁC CẤP:
1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua:
- Báo cáo phải ngắn gọn, có số liệu cụ thể, so sánh, đối chiếu với nhiệm kỳ trước để nhận định sự phát triển của phong trào; đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ đặt ra; dẫn chứng mô hình, giải pháp cần cụ thể, bao quát ở nhiều khu vực, đối tượng, cấp bộ Hội. Đánh giá đúng hạn chế cần thẳng thắn, cụ thể, không né tránh. Phân tích nguyên nhân cần tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan. Bài học kinh nghiệm cần cụ thể, sát với thực tiễn của nhiệm kỳ.
- Đánh giá tình hình thanh niên cần cụ thể, nêu được những điểm nổi bật của thanh niên (cả mặt tích cực và mặt hạn chế, tiêu cực) địa phương, đơn vị. Chú ý những vấn đề lớn có tác động đến thanh niên hoặc những biểu hiện đặc trưng của thanh niên địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua.
- Đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội tại địa phương, đơn vị cần số liệu cụ thể, chỉ rõ những mô hình hay, cách làm hiệu quả cần phát huy và các nội dung chưa phù hợp, kém hiệu quả cần được loại bỏ.
- Xây dựng hế thống phụ lục số liệu, biểu đồ kèm theo.
2. Phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới:
- Dự báo tình hình thanh niên trong nhiệm kỳ mới cần cụ thể, sát với tình hình thực tế, xu thế phát triển của thanh niên địa phương, đơn vị. Chú ý những tác động xã hội, tính đặc thù nghề nghiệp, địa bàn đến thanh niên để có nhận định đúng, làm nền tảng quan trọng xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.
- Căn cứ các nhiệm vụ liên quan được đề cập trong Nghị quyết của Đảng, của Đoàn (ở từng cấp), nhu cầu của thanh niên và khả năng tổ chức thực hiện của tổ chức Hội để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới. Tham khảo và cụ thể hóa một cách hợp lý định hướng chung của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Bù đăng khóa VI.
- Các mục tiêu, chỉ tiêu phải phù hợp, dễ đo lường; các nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, đầy đủ và khả thi.
3. Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp:
Tập trung đánh giá tính hợp lý về cơ cấu, thành phần và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Hội làm cơ sở xây dựng Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới; đánh giá tình hình biến động và kết quả kiện toàn Ủy ban Hội trong nhiệm kỳ; kiểm điểm kết quả cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, sự định hướng của Ủy ban Hội trước những vấn đề mới phát sinh trong nhiệm kỳ; đánh giá sự tham gia của các thành viên Ủy ban Hội; phân tích những hạn chế, tồn tại trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban Hội trong nhiệm kỳ qua.
4. Dự thảo nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp:
Trên cơ sở văn kiện của Đại hội, Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để Đại hội thảo luận, quyết định.
5. Về thảo luận, góp ý văn kiện của Đại hội:
5.1. Đối với văn kiện cấp tổ chức Đại hội:
Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo văn kiện của Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên, thanh niên, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, Hội, các ban, ngành, đoàn thể.
5.2. Đối với văn kiện của Hội cấp trên:
Các cấp bộ Hội tổ chức cho hội viên, thanh niên nghiên cứu góp ý vào văn kiện Đại hội cấp trên trước khi tổ chức Đại hội và tổng hợp báo cáo tại Đại hội của cấp mình.
Việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện của Đại hội Hội phải được tiến hành nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung phải cụ thể và được tiến hành dưới nhiều hình thức để thu hút sự tham gia rộng rãi của cán bộ, hội viên, thanh niên; đồng thời qua thảo luận các cấp bộ Hội lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam cấp trên để cụ thể hóa vào văn kiện và nghị quyết Đại hội của cấp mình.
IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM CÁC CẤP:
Chuẩn bị nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khoá mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng điều lệ, tiêu chuẩn, quy định; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp phải có cơ cấu, số lượng và thành phần hợp lý, gồm những cá nhân có đức, có tài, có uy tín trong tổ chức Hội, trong thanh niên; chú trọng cán bộ nữ, dân tộc, hội viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên.
1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban Hội:
- Có tinh thần yêu nước, có hiểu biết về Hội, có kỹ năng công tác Hội, nắm vững Điều lệ Hội; có khả năng tổ chức hoạt động và vận động thanh niên thực hiện các chủ trương, các chương trình hoạt động của Hội.
- Tích cực phấn đấu xây dựng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
- Có uy tín, khả năng, trình độ học vấn và tinh thần trách nhiệm để đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp thanh niên và hội viên.
Căn cứ vào tiêu chuẩn trên, ở mỗi cấp bộ Hội cần cụ thể hóa cho phù hợp với yêu cầu ở từng địa phương, đơn vị; phù hợp với tính chất và đối tượng vụ thể của Hội.
2. Số lượng Ủy viên Ủy ban Hội:
Số lượng Ủy viên Ủy ban Hội các cấp đảm bảo tính hợp lý, tính đại diện, theo Điều lệ Hội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội ban hành.
3. Cơ cấu Ủy ban Hội:
- Đại diện Ban thường vụ Đoàn cùng cấp; đại diện các tổ chức thành viên của Hội như: Hội Thầy thuốc trẻ.
- Đại diện Ủy ban Hội cấp dưới trực tiếp.
- Đại diện các đơn vị trực thuộc như: các CLB, tổ, đội nhóm, hội đồng Huấn luyện...
- Đại diện các thành phần thanh niên (thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên nông thôn, công nhân, trí thức trẻ,  ...).
- Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thanh niên.
- Chức danh Chủ tịch Hội do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn cùng cấp đảm nhiệm. Các cơ cấu khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để phân bổ.
* Chú ý cơ cấu hợp lý số Ủy viên củ, Ủy viên mới; tỷ lệ nữ và các độ tuổi để đảm bảo tính kế thừa.
4. Hiệp thương chọn cử đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp trên:
Việc hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu phải theo quy định Điều lệ Hội, hướng dẫn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp trên. Đại biểu được hiệp thương chọn cử làm đại biểu là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, có tín nhiệm trong tổ chức Hội, trong thanh niên; có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định của Đại hội và có trách nhiệm tuyên truyền kết quả Đại hội.
5. Số lượng đại biểu và thời gian Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp:
5.1. Số lượng đại biểu:
Số lượng đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp do Ủy ban Hội cấp triệu tập Đại hội quyết định phù hợp với khả năng tổ chức, điều kiện thực tế (căn cứ theo hướng dẫn chi tiết Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về công tác tổ chức Đại hội Hội các cấp).
5.2. Thời gian đại hội:
- Đại hội cấp cơ sở: Không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 5 năm 2019. Đại hội điểm hoàn thành trước 30/4/2019.
- Đại hội cấp huyện: Không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8 năm 2019. Đại hội điểm hoàn thành trước 31/7/2019.
- Đại hội cấp tỉnh: Không quá 02 ngày, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2019.
Hội LHTN Việt Nam cấp xã chọn ít nhất 01 đơn vị chỉ đạo đại hội điểm. Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Đăng chọn  đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện: xã Minh Hưng, Nghĩa Trung.
6. Chương trình Đại hội:
Tùy theo điều kiện thực tế, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp xây dựng chương trình Đại hội phù hợp, đảm bảo thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này. Đại hội có thể diễn ra ngoài trời, trong hội trường, gắn với hoạt động của thanh niên... Tuy nhiên nhất thiết phải thực hiện những phần sau đảm bảo theo đúng Điều lệ và Nghi thức Hội:
- Chào cờ (Quốc ca, Hội ca).
- Phát biểu khai mạc.
- Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội.
- Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.
- Trình bày tóm tắt văn kiện Đại hội và thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo, đóng góp vào văn kiện Đại hội Hội cấp trên trực tiếp và Đại hội toàn quốc.
- Phát biểu chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban Hội cấp trên.
- Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp trên.
- Khen thưởng (nếu có).
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.
* Các hoạt động đồng hành với Đại hội: Ủy ban Hội tổ chức các hoạt động tạo khí thế trước, trong và sau Đại hội, như: Ngày hội thanh niên; Liên hoan, hội trại, tọa đàm, diễn đàn; tổ chức đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội; trao giải thưởng, trao các loại công trình tại Đại hội.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện:
- Tham mưu xin chủ trương Thường trực huyện ủy về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Bù Đăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Tham mưu Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện Đoàn có văn bản chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Bù Đăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Đăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Triển khai lấy ý kiến góp ý Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung, xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp trình Ban thư ký Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước(nếu có).
- Ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp;Duyệt Đại hội cấp cơ sở.
- Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Bù Đăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và triển khai các hoạt động đồng hành với Đại hội.
- Chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở.
- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.
2. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn:
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội, Đề án, thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban Đại hội giúp Ủy ban Hội chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức Đại hội
- Ủy ban Hội LHTN Việt nam cấp dưới báo cáo Đề án tổ chức Đại hội, việc chuẩn bị văn kiện Đại hội,Đề án nhân sự với cấp uỷ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp và Thường trực Ủy ban Hội cấp trên. Khi được cấp uỷ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp và Thường trực Ủy ban Hội cấp trên đồng ý thì mới tiến hành Đại hội.
- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn lựa chọn, hướng dẫn và chỉ đạo đại hội điểm 01 đơn vị để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội.
- Đối với tổ chức Hội cơ sở còn yếu kém, cần tập trung củng cố, kiện toàn trước khi tiến hành Đại hội.
Căn cứ vào Kế hoạch này, Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng Kế hoạch, Đề án và chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Hội các cấp thuộc địa phương, đơn vị.
                                                        TM. ỦY BAN HỘI HUYỆN BÙ ĐĂNG
Nơi nhận:                                                                 CHỦ TỊCH
- Thường trực tỉnh Hội (b/c);
- Thường trực Huyện uỷ (b/c);                     
- Ban Dân vận Huyện uỷ (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (b/c);                                            (Đã ký)
- TT Huyện Đoàn (b/c);
- Ủy viên UB Hội LHTN Việt Nam huyện;
- BTV Đoàn các xã, thị trấn (p/h);                                                         
- Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu.
                                                                                Đào Thị Quế
 
 
 Hoạt động Đoàn
4 photos | 12669 view
 Hoạt động Hội
0 photos | 9272 view
 Hoạt động Đội
3 photos | 10047 view
 HUYỆN UỶ BÙ ĐĂNG
Truyền hình thanh niên ngày 14/7/2018

Liên kết website