QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN NỢ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Quy định gia hạn nợ trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội huyện.
QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN NỢ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Thực hiện theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc ban hành Quy định gia hạn nợ trong hệ thống NHCSXH.
Để kịp thời triển khai, tuyên truyền các quy định mới về gia hạn nợ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện thông tin một số điểm chính cần lưu ý tại Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng
- Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Khách hàng vay vốn tại NHCSXH (sau đây gọi chung là khách hàng).
- Tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện cho vay và gia hạn nợ tại NHCSXH.
2. Gia hạn nợ
Gia hạn nợ là việc NHCSXH cho phép khách hàng được kéo dài thời hạn trả nợ đã cam kết trong Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn. Trong thời gian gia hạn nợ, khách hàng vẫn phải trả lãi tiền vay.
3. Nguyên tắc gia hạn nợ
- Việc gia hạn nợ cho khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, khách quan, minh bạch.
- Các khoản cho vay tại NHCSXH bằng nguồn vốn tài trợ ủy thác đầu tư theo từng Hiệp định hoặc Hợp đồng ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với NHCSXH thì việc gia hạn nợ thực hiện theo quy định của Hiệp định hoặc Hợp đồng ủy thác đầu tư đã ký kết.

4. Điều kiện gia hạn nợ
Khách hàng được xem xét gia hạn nợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Khách hàng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích.
- Khách hàng gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan quy định tại Điều 6 Quy định này dẫn đến khách hàng chưa trả được nợ theo thời hạn đã cam kết.
5. Nguyên nhân khách quan được xem xét gia hạn nợ
- Khách hàng không bị thiệt hại về vốn, tài sản nhưng gặp khó khăn về tài chính chưa trả được nợ đúng theo thời hạn đã cam kết do các nguyên nhân khách quan sau:
* Các loại thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; địch họa, hỏa hoạn; các dịch bệnh liên quan tới vật nuôi và cây trồng xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
* Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng: không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu; mặt hàng sản xuất, kinh doanh bị cấm, hạn chế theo quy định của pháp luật; khách hàng phải thực hiện việc chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
* Tác động của tình hình kinh tế - xã hội, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của khách hàng: mất việc làm, chưa có việc làm ổn định, chưa nhận được tiền công, tiền lương, tiền bán sản phẩm.
* Khách hàng là cá nhân hoặc có thành viên khác trong hộ gia đình bị ốm đau, tai nạn.
- Khách hàng chưa thu hoạch được sản phẩm, thời gian thu hoạch sản phẩm bị kéo dài so với dự kiến hoặc chưa tiêu thụ được sản phẩm.
- Các nguyên nhân khác quy định tại Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).
6Thời gian gia hạn nợ
- Thời gian gia hạn nợ được tính từ ngày đến hạn trả nợ cuối cùng của khoản vay.
- Thời gian gia hạn nợ (bao gồm gia hạn nợ tại Mục 1 và Mục 2 Quy định này) của từng chương trình tín dụng do Tổng Giám đốc NHCSXH quy định cụ thể, nhưng tối đa là 12 tháng đối với các khoản cho vay ngắn hạn và tối đa 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản cho vay trung và dài hạn (tính theo thời gian cho vay ban đầu khi ký kết vay vốn), trừ các trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định riêng (nếu có).
- Khách hàng có thể được gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay. Căn cứ vào nguyên nhân khách quan, điều kiện trả nợ của khách hàng, Tổng Giám đốc NHCSXH xem xét quyết định thời gian gia hạn nợ từng lần cho khách hàng, nhưng tổng thời gian gia hạn nợ các lần không vượt quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều này.
Trường hợp Tổng Giám đốc ủy quyền cho Giám đốc NHCSXH nơi cho vay quyết định gia hạn nợ thì việc xem xét quyết định thời gian gia hạn nợ từng lần cho khách hàng do Giám đốc NHCSXH nơi cho vay thực hiện, nhưng tổng thời gian gia hạn nợ các lần không vượt quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều này.
7. Hồ sơ gia hạn nợ
- Khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác: Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD).
- Khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay trực tiếp: Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09B/TD).    
Trình tự thực hiện gia hạn nợ đối với khách hàng vay vốn được quy định cụ thể và được NHCSXH huyện hướng dẫn cụ thể đối với từng khách hàng.
 

Tác giả bài viết: Hương Trần